درحال حاضر رشد تکنولوژی ما را به سمت و سویی می برد. که در هر لحظه درگیر به روزترین ابزارها و تکنولوژی ها باشیم. بنابراین این موضوع اگر در خانواده ها درست تعریف شود. با گذشت زمان و مدیریت و آگاهی مناسب می تواند مفید واقع شود. چرا که اگرفرزندانمان از دوران ک ... بیشتر بخوانید